Share this Job

BTMV-EHS Staff (Safety Staff)

Specialization:  Manufacturing/ Operations/ Production/ Quality Management/ SHE
Location: 

Hai Phong, 62, VN

Date Posted:  13-Mar-2023

Salary

9.200.000 ~ 11.900.000 VND/month (gross)

Responsibilities

1. Thiết lập KPI và kế hoạch cho triển khai các hoạt động an toàn tương ứng.

2. Xây dựng, cập nhật các quy trình, tiêu chuẩn an toàn dựa trên quy định pháp luật hiện hành & tiêu chuẩn tập đoàn.

3. Tổ chức đào tạo, huấn luyện về an toàn cho các công nhân viên tương ứng.

4. Triển khai các hoạt động an toàn khác theo kế hoạch và theo yêu cầu bởi cấp trên (3S, KY, RA, 9 quy định an toàn, v.v).

5. Giám sát tuân thủ tiêu chuẩn và các quy định hiện hành.

6. Đánh giá định kỳ hiệu quả các hoạt động an toàn.

7. Xem xét cải tiến hệ thống, quy trình, tiêu chuẩn an toàn cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Requirements

1. Yêu cầu 1-2 năm kinh nghiệm trở lên.

2. Tốt nghiệp Đại học trở lên.

3. Chuyên ngành: An toàn, Môi trường, Kỹ sư hoặc các ngành liên quan.

Skills

1. Tiếng Anh giao tiếp & báo cáo trong các cuộc họp.

2. Kiến thức, kinh nghiệm về thực hiện công việc theo chu trình PDCA (Plan, Do, Check, Act).

3. Kỹ năng phân tích vấn đề (why-why analysis, etc.) và cách tiếp cận khoa học dựa trên hiện trường thực tế.

4. Kỹ năng thuyết trình.

Local contract terms only